Mobirise

Vysvetlenie modlitby

Z interview s o. Montfortom.

Spoločenstvo

Informácie o spoločenstve.

Výzva k modlitbe

List o. Montforta.

Ježiš ďakuje všetkým

List o. Montforta.

Posolstvo členom

List o. Montforta.

Vysvetlenie modlitby

„Ježiš, Mária, milujem vás, zľutujte sa nad nami, zachráňte všetky duše.“

Toto je prvá časť modlitby. Ten, ktorý sa tieto slová pravidelne a vytrvalo modlí je očisťovaný a premieňa sa na planúci oheň Lásky.


„Ó srdcia lásky! Ó srdcia navždy spojené v láske! Dajte mi schopnosť stále Vás milovať a pomáhajte mi, aby som mohol naučiť druhých milovať vás. Ó Ježišu, vezmi moje úbohé, zranené srdce a nevracaj mi ho, pokiaľ sa nestane planúcim ohňom Tvojej lásky. Viem, že si nezaslúžim byť u Teba, ale vezmi ma k sebe a posväť ma v plameňoch svojej lásky. Vezmi ma k sebe a urob so mnou tak, ako sa Ti v Tvojej dobrote páči, veď Ti úplne patrím.“

Toto je druhá časť modlitby. Vedie nás k spojeniu s Dvoma Srdcami Lásky.


„Ó Ježišu! Čistá láska, svätá láska! Prebodni ma svojimi šípmi a nechaj stekať moju krv do rán Nepoškvrneného srdca Tvojej Svätej Matky. Ó Nepoškvrnené Srdce, Srdce Matky, zjednoť ma s Najsvätejším Srdcom Tvojho Syna.

Ó srdcia lásky, darujte život a spásu, slávu a lásku.“

Táto tretia časť modlitby je modlitba sebaobetovania. Mystickým spôsobom sme prebodnutý a naša krv tečie najprv do rán Nepoškvrneného Srdca Máriinho. Tým vstupujeme do týchto rán, ktoré sú veľmi hlboké, ale úzke, takže nemôžeme vypadnúť. Skrze tieto rany tečie naša krv do Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Tak nás nesie Maria do Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a spája nás s Ním.


„Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste srdcia lásky! Milujem Vás! Vezmite ma do seba! Vám patrí moja úplná oddanosť!“

Tu sme dokonale spojení s Ježišom. V tejto časti modlitby sa deje dokonalé odovzdanie. Keď sa modlíme, sme úplne ponorení v Ježiša.


„Ó srdcia lásky! Vezmite ma do seba! Vám patrí moja úplná oddanosť!“

Piata časť tejto modlitby je zhrnutie všetkého:

Tu sa deje dokonalé sebeobětování- Stávame sa obeťou lásky, tak ako je Ježiš sám obeťou Lásky, tak ako Mária je obeťou Lásky. Toto je to najvyššie povolanie. Keď sa týmto spôsobom ponúkneme Bohu, On prijme našu modlitbu a urobí nás obetí Svoje Lásky.

Katolícke spoločenstvo Dvoch Sŕdc Lásky Ježišovho a Máriinho

Katolícke spoločenstvo Dvoch Sŕdc Lásky Ježišovho a Máriinho bolo založené v Nigérii ako spoločenstvo modlitby a skutkov lásky, bolo cirkevne preverené a v tamojších diecézach uznané (podľa Can. 637- Can. 676). V roku 2004 bolo skúmané Kongregáciou pre náuku viery 

v Ríme a uznané. Stále viac sa šíri do rôznych krajín.

Jadrom spoločenstva je spolužitie všetkých stavov, kňazov a seminaristov, sestier a bratov Spoločenstva Dvoch Sŕdc Lásky a laikov. Okrem toho je tu veľký počet veriacich zo všetkých krajín, ktorí žijú každodenneé zasvätenie Dvom Srdciam Lásky prostredníctvom modlitby Dvoch Sŕdc Lásky, ktorá bola daná samotným Ježišom pre túto dobu a pre budúcu dobu vlády Jeho Lásky. 

Duchovné vedenie je v rukách zakladateľa, O. Montforta Okaa. Ten je pri plnení svojich mnohých úloh podporovaný rôznymi službami spoločenstva. 

Vzdelávanie novicov a noviciek sa koná v našom medzinárodnom noviciáte v Ilorine v Nigérii, v diecéze biskupa dr. Ayo-Maria Atoyebi OP, ktorý je za Katolícke spoločenstvo Dvoch Sŕdc Lásky zodpovedný.

Ďalšie informácie

Táto modlitba je zjavením nekonečnej Božej lásky 

v najsvätejšom Srdci Ježišovom a v Nepoškvrnenom Srdci Márie. Je to modlitba pre novú dobu vlády Božej Lásky. 

Pán povedal: „Ja sám som tou modlitbou. Uč všetkých modliť sa túto modlitbu zvlášť o 6 hodine, o 12 hodine, o 16 hodine, pri svätom prijímaní, pri svätej omši, ako poďakovanie po svätom prijímaní, počas svätej hodiny a pri vigílii. Preložte ju do najrôznejších jazykov, rozširujte ju do rôznych kultúr, rozlejte ju ako dážď a nechajte ju žiariť ako slnko na celom svete.“

Medzinárodné Katolíckej spoločenstvo dvoch sŕdc Lásky Ježiša a Márie je cirkevne uznané. Je spoločenstvom kňazov, rehoľníčok, rehoľníkov a laických apoštolov, ktoré žije na ustanovení vlády Božej lásky k väčšej cti a sláve Božej, pre dobro a blaho cirkvi, na pomoc chudobným, chorým a núdznym. 


 Výzva k modlitbě a oběti všem křesťanům zvláště těm, kteří uctívají Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Neposkvrněné Srdce Panny Marie,
Dvě Srdce Lásky.

Dopis Otce Montforta, zakladatele a kněze Společenství Dvou Srdcí Lásky
členům v Evropě a na celém světě. Květen 2001

Moji milovaní bratři a sestry!


Pokoj a láska našeho vzkříšeného Pána Ježíše Krista, Otce a Ducha svatého buď s vámi. Dovolte mi začít tím, že vám budu vyprávět tento pravdivý příběh:


Když jsem poprvé přijal Nejsvětější svátost, začal si mě Pán Ježíš Kristus přitahovat blíž k sobě a začal mě vyučovat nejhlubším tajemstvím svého Srdce lásky.


Prosil mě:

"Přicházej ke mně každý den. Nikdy nedovol ďáblovi, aby tě ode mě vzdálil, a nezůstávej dále ode mě ani z vlastní vůle. Všechny duše kolem sebe, které jsou ti dány, uč, aby mě milovaly. Přiveď mnoho duší, aby mě milovaly. Svět mi stále vzdoruje. Je sice mnoho těch, kdo mě těší, ale hříchy světa přesto nad jejich prací značně převažují. (Když to říkal, plakal.) Podívej se, jak mi lidstvo vzdoruje. Dokonce ti, kterým důvěřuji, i ti, u kterých hledám útěchu, mě posílají pryč, bijí mě a plivají na mou tvář. Volí si trest mého hněvu, brzy pocítí sílu mé paže, nebude-li zadostiučiněno. Nejsem milován. Mnozí mým Jménem opovrhují, jen velmi malý počet přichází ke mně...!


Popros tyto lidi, kteří mě dosud nenávidí, kteří mě nemilují, kteří se mi stále ještě vyhýbají, kteří pohrdají mým Jménem, aby přišli zpět. Řekni jim, že je miluji. Ty sám mě nemůžeš utěšit.“


 Ježíš říká:„Ty sám mě nemůžeš utěšit!“ A ukázal mi, co tím mínil:


Ukázal mi sám sebe na kříži s nesčetnými ranami na celém těle a ty krvácely. Všude vytékala krev a stékala na zem. Pokusil jsem se zachytit všechnu krev ústy a pít ji, ale vytékalo příliš mnoho krve z příliš mnoha ran. Mnoho krve teklo na podlahu. Pak jsem se pokoušel zastavit tekoucí krev rukama tak, že jsem přitiskl na některé rány prsty, ale krvácejících ran bylo příliš mnoho. Byl jsem bezradný. Podařilo se mi určité množství krve zachytit ústy, ale větší část tekla na špinavou zem. Když jsem se pak dál beznadějně namáhal zastavit tok krve a zadržet ji svými ústy, řekl mi:


 „Ty sám mě nemůžeš utěšit. Přiveď ke mně své přátele. Přiveď s sebou velmi mnoho lidí, aby mě navštívili a aby byl můj dům — má Církev plná. Budu velmi šťastný a odpustím vám (celému světu) vaše hříchy.“


 Bratři a sestry!

Náš Pán Ježíš Kristus krvácí neustále v mnoha svatostáncích tohoto světa.


 Na mnoha místech této země pláče naše blahoslavená Matka Maria často krvavé slzy.


Když visel na kříži, volal náš Pán: „Žízním...!“ Žízní po duších, žízní po lásce. Žízní po tvé duši, po mé duši, po mé lásce, po tvé lásce.


Jindy mi Pán Ježíš Kristus vyjevil, že řešení problému duší, Církve a světa je sjednocení se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci lásky (Ježíše a Marie).


Zjevoval mi to takto: Pán mi ukázal své Srdce, které ztratilo tolik krve, že proti své původní barvě úplně vybledlo. Pak mi řekl:


„Pokud dokážeš, aby toto Srdce opět zčervenalo, svět bude zachráněn.“Zeptal jsem se Ho, jak mohu učinit, aby Srdce získalo zpět svou krev a barvu. Odpověděl mi: „Přál bych si, abys na to přišel sám.“ Chodil jsem a ptal jsem se starších, zkušených a vzdělaných lidí, i duchovních, ale nikdo mi nedokázal dát správnou odpověď.


Při dalším zjevení jsem Mu říkal, že jsem přemýšlel a ptal se mnoha lidí, ale nenalezl jsem odpověď ani já, ani nikdo jiný. Řekl: „Dám ti sám odpověď. Zjevím ti tajemství.“


Pak mi ukázal znovu své Srdce a Neposkvrněné Srdce své Matky, blahoslavené Panny Marie. Neposkvrněné Srdce bylo poseto hlubokými ranami, rány byly hluboké, ale ne široké a Neposkvrněné Srdce také hodně krvácelo. Pak mi řekl:


„Jediné řešení je sjednotit se se zraněnými a krvácejícími Srdci Lásky.“


Ptal jsem se ho, jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, když nejsme čistí a svatí. Pak mě Pán naučil Modlitbu Dvou Srdcí lásky a řekl, že skrze tuto modlitbu budeme očištěni a sjednoceni se Dvěma Srdci Lásky a svět může být zachráněn.


Dnes na nás apeluje Ježíš velmi vážně, způsobem, který vzbuzuje radost ale současně i mrazí:


„Najdi nejméně 100 lidí, kteří se s tebou Modlitbu (dvou Srdcí lásky) budou modlit 100krát (tzn. dva růžence Srdcí Lásky) každou noc (mezi půlnocí a třetí hodinou ráno), je jedno kde právě budou. A svět se změní. Změním tvář země. Obnovím svou Církev a zachráním všechny (ty nesčetné) duše. Svrhnu vliv zla. Svrhnu zlo. Pevně ustanovím vládu své Lásky. Má Vůle bude plněna na zemi tak, jak je tomu v nebi.“


Drazí bratři a sestry, Bůh vás volá k tomu, abyste z lásky přinesli tuto oběť, byli obětí Lásky trpíce pro spásu duší, pro obnovu Církve, pro spásu světa, pro pevné zřízení vlády Jeho Lásky, pro triumf Dvou Srdcí Lásky, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Mariina.


 Prosím odpovězte na toto Boží volání. Prosím přidejte se k nám s touto modlitbou a přineste tuto oběť – vigílii oběti a modliteb - abyste zůstali v Jeho společenství, abyste byli vzhůru, prostě jednu hodinu v modlitbě s Pánem. Vzpomeňte si, co Pán řekl svým nejbližším apoštolům, Petrovi, Jakubovi a Janovi: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou.“ A šel opodál a padl na tvář a modlil se slovy: „Otče, je-li to možné, odejmi ode mě tento kalich, ale ne má vůle, ale tvá ať se stane.“ A šel za učedníky a nalezl je, jak spí a řekl Petrovi: „Nemohl jsi se mnou jednu hodinu bdít? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo je slabé.“ (Mt, 26,38-41)


Poté, co náš Pán řekl, že bychom měli najít nejméně100 lidí, kteří se budou tuto modlitbu modlit (modlitbu Srdcí Lásky) stokrát (tzn. dva růžence Srdcí Lásky) každou noc, s námi, je jedno, kde se nacházejí (mezi 12 a třetí hodinou v noci), napadl mě ihned příběh Abraháma, který měl šanci Sodomu a Gomoru zachránit, ovšem pod podmínkou, že najde určitý počet lidí - 50, 45, 40, 30, 20,dokonce jen 10: (prosím všimněte si: nebylo to selhání Abraháma, že nemohl najít 10 spravedlivých. Prostě tam nebylo dost spravedlivých.) To vedlo ke zničení měst ohněm. Je to velmi známý příběh z knihy Genesis.


 V této době - v naší době - nám Bůh dává zvláštní milost, velmi vzácnou šanci. Dává tobě i mně příležitost pomoci zachránit duše - naše vlastní, i duše ostatních, obnovit Církev, obnovit tvář země a pomoci zřídit vládu Jeho Lásky.


Kéž bychom vy a já a několik dalších věrně přinášeli tuto oběť bdění a modlitby Dvou Srdcí Lásky a takto se sjednotili se Dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci Lásky, Ježíše a Marie.


Nemějte strach, tato modlitba je zvláštním zjevením samotného Ježíše Krista, našeho Pána svému milovanému lidu - Církvi. Tato modlitba už má církevní schválení od mnoha biskupů po celém světě, v mnoha překladech do nejrůznějších světových jazyků.


Dnes Pán výslovně prosí, aby se nalezlo nejméně sto lidí, kteří se budou oddaně tuto modlitbu modlit každou noc (je jedno, kde se nacházejí) obzvláště mezi půlnocí a třetí hodinou ráno. To je čas pro vigilní mši a modlitbu Dvou Srdcí lásky.


Na kolenou vás z celého srdce prosím, abyste zároveň s námi přinesli tuto oběť vigilní modlitby Lásky za duše, za Církev, za svět, pro vládu Boží Lásky, pro Boží království.


Jste-li ochotni připojit se každou noc k této modlitební oběti, pošlete nám prosím, vaše jméno, adresu a telefonní číslo. Položíme vaše jméno na oltář, na němž slavíme mši svatou. Budeme za vás sloužit mši svatou a modlit se za vás, aby vám Bůh dal milost a sílu pro duši, mysl a tělo, abyste byli schopni váš bohulibý slib splnit.


Chceme zůstat v kontaktu s vámi a se všemi, kdo se pravidelně modlí. Jsme rodina Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie v srdci Církve. Prosím získejte mnoho dalších, kteří by se připojili k této tak důležité modlitební oběti.


Ať Bůh vám a všem vašim blízkým žehná a bohatě vás odmění.


Váš v Srdcích Lásky Ježíše a Marie

                                                                    Montfort OKANWIKPO (kněz)

 Ježíš děkuje všem,
kteří následovali Jeho výzvu k modlitbě a oběti


6. 7. 2001

Děkuji všem, kteří odpověděli na tuto výzvu k modlitbě, kterou jsem seslal z nebe. Všichni, kteří setrvávají v bdělosti a modlí se uprostřed noci jsou požehnaní. Žehnám jim svým věčným požehnáním lásky. Žehnám jejich rodinám a jejich úmyslům. Žehnám jejich generacím. Skrze jejich modlitby a oběti Mě podporují, pomáhají Mi nést svět, zachraňovat svět, obnovovat Mou Církev, bojovat se zlem. Ať neochabují. Já jsem s nimi. Jsem s nimi vždy až do konce časů. Ať se nikdy neunaví. Jsem s nimi a nikdy, nikdy, nikdy je neopustím.


Přijal jsem je a přijal jsem jejich oběť lásky. Jsou vonnými oběťmi Mé Lásky. Světlo jejich modliteb a obětí prozařují temnotu hříchu, nenávisti, špatnosti a zla. Temnota je nemůže přemoci. Slabost je nemůže přemoci. Jejich láska je sjednocena s Mojí Láskou. Jejich srdce jsou sjednocena s Mým Srdcem. Jejich krev stéká do Mé vlastní Krve. Jsem s nimi. Jsem s nimi sjednocen. Oni jsou sjednoceni se Mnou. Tvoří účinnou armádu modlících se a milujících, sebe obětujících se duší. Budoucnost světa, Církve, spása duší, závisí na takových obětech lásky a modlitby. Ať se nikdy neunaví.


Až uzří smysl svých obětí a modliteb v nebi, na zemi a pod zemí, budou žasnout, budou překvapeni. Nyní tomu neporozumí.


Jejich modlitby a oběti otřásají peklem, osvobozují nesčetné duše v očistci, vykupují nesčetné duše na zemi a přinášejí nesmírnou radost v nebi. Jsem velmi potěšen a Má Matka a všichni Mí andělé a svatí jim děkují, chrání je a modlí se za ně. Tvoří obrovskou armádu se všemi Mými anděly a svatými.


Ďábel proti nim bojuje. Ať je to nepřekvapuje ani neodrazuje, že s nimi ďábel bojuje a snaží se je odradit. A ty, Můj synu Lásky, Mé Srdce Lásky, vůbec se netrap tím, že peklo povstalo proti tobě, že jsou proti tobě strojeny nejrůznější úklady. Jsou proti tobě rozpoutány všechny druhy pomluv, a nejrůznějšími způsoby se proti tobě píše. Buď odhodlán, buď odhodlán, buď odhodlán! Nedívej se nalevo ani napravo, dozadu ani dopředu, nahoru ani dolů. Dívej se jenom na Mě. Upři svůj pohled na Mě. Já jsem, já jsem, já jsem. Já sám jsem. Já jsem Bůh a nikdo jiný.


Konáš Mou Vůli, Mou věčnou Vůli. Jsem tebou nesmírně potěšen. Jsem s tebou. Jsem s tebou. Jsem s tebou. Jsem s tebou. Dávám ti největší možnou podporu. Tvé poslání je Mým posláním. Tvé poslání musí být úspěšné. Mé Srdce Lásky musí zvítězit. Já jsem! Já jsem! Já jsem!


Nyní velmi prosím, Mé drahé děti, abyste pamatovaly na to, že stále trpím, stále osamělý v mnoha svatostáncích světa, v mnoha srdcích na světě, v mnoha kostelích, v mnoha rodinách jsem opuštěn a zanedbáván. Vyzývám všechny své milované, aby mi dělali společnost, 15 minut denně je postačujících, to Mi zatím stačí. Ať si každá osoba zvolí čas, kdy může přijít a zůstat se Mnou alespoň 15 minut. Jen zůstávejte se Mnou. Jen Mě navštěvujte. Jen Mi řekněte slovo lásky. Navštěvujte Mě osamělého v kostele, navštěvujte Mě osamělého ve věznicích, navštěvujte Mě osamělého v nemocnicích, navštěvujte Mě osamělého v příbytcích starých lidí, navštěvujte Mě osamělého, opuštěného v mnoha domovech a místech a městech na světě.


Prosím přijďte! Přijďte! Přijďte!


 Ať všichni, kteří jsou připraveni konat tento apoštolát lásky, dají svá srdce a svou lásku, ať Mi dají svá jména. Vepíši je do svého vlastního Srdce Lásky. Přijďte! Přijďte! Přijďte! Tento navštěvující apoštolát lásky, Srdcí Lásky, bude vzkvétat na celém světě. Když toto bude konat dostatek lidí, láska bude panovat všude, jak na zemi, tak na nebi. Já jsem Bůh lásky.


Já jsem! Já jsem! Já jsem! Já jsem, který jsem, Bůh lásky. Já jsem, který jsem, Bůh lásky. Když někdo navštíví Mě nebo se navštívíte navzájem, vyslovte modlitbu Srdcí Lásky.


Žehnám všem, kteří budou vykonávat tento apoštolát svým věčným požehnáním lásky. Žehnám všem, kteří budou toto šířit, veškerým požehnáním Mých Srdcí Lásky.


Budu učitelem všem těm, kteří toto budou neustále vykonávat. Já sám je budu vyučovat a povedu je k dokonalosti v Mé škole lásky, v Mém Srdci Lásky. Budou zůstávat neustále v Mých Srdcích Lásky.


Nikdy neodpadnou. Žádný ďábel je ode Mě nemůže odloučit. Žádné selhání je nezničí. Vždy je pozvednu a ponesu je na svých rukou a přitisknu je na své Srdce. Mé Srdce Lásky je jejich útočištěm, jejich útěchou, jejich spásou. Já jsem! Já jsem! Já jsem jejich láska! Oni jsou Mými milovanými dětmi, dětmi Mého Srdce Lásky. Všechny je miluji nekonečnou láskou a všem jim žehnám svým nekonečným požehnáním lásky. Zůstávej v Mé lásce! Zůstávej v Mých Srdcích Lásky! Zůstávej ve spojení se Mnou! Jsem s tebou jedno. Všichni, kteří zůstávají (v Mé Lásce) vytrvale, obdrží Mé věčné požehnání. Požehnám jejich generacím, jejich rodinám, jejich úmyslům. Žádný z nich nebude zatracen. Utěším je ve všech situacích. Zůstanu s nimi vždy v jejich zkouškách a trápeních, zvláště v těch, které pro ně budou nejobtížnější, v těch chvílích, kdy se budou cítit nejvíce opuštěni, zvláště v jejich hodině smrti. Jsem s nimi. Budu jejich útěchou, jejich slávou, jejich štěstím. Já jsem! Já jsem! Já jsem! Já jsem, který jsem, Bůh lásky. Skrze ně vyleji své požehnání na všechny ty, ke kterým půjdou a na všechny, kteří k nim přijdou. Znovu vyleji své věčné požehnání na celou Mou Církev. Kostely, v nichž se uskutečňuje mnoho těchto návštěv, zakusí znovuzrození víry, naděje a lásky.


Skrze ně požehnám všem v jejich rodinách, příbuzným a společenstvím. Zamýšlím skrze ně vylít své věčné požehnání na všechny. Mé děti, miluji vás. Mé milované děti, darujte Mi nyní tento čas, alespoň 15 minut denně a Já vám dám věčnost – na věky věků. Amen.


Církevní schválení původní anglické verze biskup diecéze Ilorin dr.Ayo-Maria Atoyebi, O.P. na Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Památku Neposkvrněného Srdce Mariina, květen 2002

Poselství členům společenství Dvou Srdcí Lásky

Mé údy, údy mé Lásky, údy mého těla, údy mého Srdce, údy mé Krve! Láska, která mě neustále pojila s mou Matkou, je tatáž Láska, která je mezi mnou a mým Otcem, mezi mnou a Duchem Svatým. Tatáž Láska je mezi mnou a vámi, mezí mnou a každým z vás osobně. Miluji vás vechny jednou a toutéž Láskou.


 Jsem Láska, já se neměním. Jsem Bůh Lásky, váš Bůh, vy všichni jste děti mé Lásky. Jste milované děti mého Srdce. Mé Srdce je vaším domovem, má láska je váš Život. Žijte vždy a všude život lásky, žijte život modlitby a prokazujte lásku. Důvěřuji vám. Svěřuji vám nejhlubší tajemství svého Srdce. Hořím Láskou k vám — k vám a ke každému z vás. Má Láska vám zcela náleží.


Nestarejte se. Nebojte se. Dokud jste spojeni s mým Srdcem Lásky a s Neposkvrněným Srdcem Panny Marie, která jsou navždy spojená v Lásce, zůstáváte v bezpečí, jste v bezpečí. Satan nemá nad vámi žádnou moc. Dokud zůstáváte spojeni se mnou v mém Srdci Lásky, žádná katastrofa ve vás nemůže nikdy zničit mou Lásku (Nárožní kámen...).


Montforte, můj milovaný! Spoj všechny mé děti mou Láskou. Shromáždi všechny moje děti v mém Srdci Lásky! Sjednoť všechny v mé Lásce. Čas utíká. Vylij Krev mé Lásky na všechny. Miluj všechny mou Láskou. Láska existuje. Láska je. Je jen Láska. Láska je to, co vás a všechny mé děti spojuje se mnou, s mým Otcem a se Svatým Duchem, s mou Matkou a se všemi anděly a svatými, se všemi, kteří jsou v Nebi a se všemi vykoupenými na zemi. Láska je všechno. Láska je to, co vás odděluje od satana. Satan nemůže milovat. Ďábel nemůže milovat. On nemůže milovat ani sám sebe. V okamžiku, kdy by miloval, přestal by být ďáblem.


Usmrťte ďábla láskou. Zničte ho láskou. Dokud zůstáváte v mé svaté a čisté Lásce, dokud jste spojeni navzájem čistou a svatou Láskou, nemá nad vámi satan žádnou moc. V mé Lásce jste chráněni, ona vás mocně ochraňuje. Zůstaňte v mém Srdci Lásky.


Triumf mého Srdce Lásky je tady. Má Láska je ve vás. Království mého Srdce Lásky ve vašem středu již nastalo. Zůstávejte vždycky spojeni se mnou a mezi sebou navzájem čistou a svatou Láskou. Já jsem ve vás. Jsem zde pro vás. Já Jsem. Já Jsem. Jsem přítomen skrze tuto modlitbu — modlitbu mého Srdce Lásky. Tato modlitba je nejcennějším darem mé nejhlubší a nekonečné Lásky. Dobývejte celý svět touto modlitbou, modlitbou mé nejhlubší a Nekonečné Lásky. Modlitba mého Srdce Lásky. Já sám jsem tou modlitbou. Získejte všechny a každého touto modlitbou. Ať dospěje do každého srdce, ať dojde do každého domova. Neztrácejte čas. Přeložte ji do všech jazyků a přineste ji ke všem národům.


Modlitba a skutky lásky — modlete se tuto modlitbu všude a v každou dobu, čiňte skutky lásky všude a neustále. Mé je celé stvoření. Vám všem ji daruji, abyste odráželi Mou Lásku v celém mém stvoření. Vyzařujte všude mou Lásku. Přinášejte všude mou Lásku. Nebojte se. Mou Láskou nemůžete nikoho zranit. Tato modlitba je má Láska. Má Láska, to jsem já. Já jsem Láska. Jsem Bůh Lásky. Tato modlitba nemůže být zneužita. Nikdo to nemůže učinit. Má Láska může být odmítnuta, ale nemůže být znesvěcena. Má Láska nemůže být zničena. Má Láska, to jsem Já. Jsem Bůh Lásky.


Tato modlitba nemůže být zneužita. Já sám ručím za správnost této modlitby. Vylijte tuto modlitbu jako déšť na všechny dobré i zlé lidi. Naplňte touto modlitbou celý svět, celé stvoření. Skrze tuto modlitbu vládne má Láska. Skrze tuto modlitbu a skutky lásky panuje má Láska. Láska je Život a smyslem celého života je Láska. Bez Lásky není Život. Smyslem života je Láska. Jediné a poslední naplnění života je v Lásce. Já jsem Láska.


Mé dítě, neztrácej čas. Nikdy nepochybuj, nikdy nepochybuj. Uč všechny modlit se a konat skutky z lásky. Nechť se všichni modlí a konají skutky z lásky. Skrze svou Lásku získám všechny pro sebe. Až budu vyvýšen, přitáhnu všechny k sobě. Jsem Bůh, Bůh Lásky. Jsem Láska. Nech všechny přijít ke mně. Jsou-li ode mne odloučeni, tak jsou ztraceni. Jsou-li se mnou spojeni, tak jsou zachráněni. Toto spojení se mnou v mém Srdci Lásky bylo již předem připraveno skrze tuto modlitbu a skutky lásky.


Mé dítě! Mé děti, nenechte si vzít odvahu ani se nenechejte přemoci starostmi a zlobou. Buďte stále veselí, plni radosti, štěstí a naděje, která vyvěrá z hlubiny srdce.


Má Láska je zde zcela pro vás. Vše, co potřebujete, je má Láska. Vše, co jste, je má Láska. Bez mé Lásky nejste ničím, neexistujete. V mé Lásce vlastníte plnost života a bytí. Jste naplněni.


Přeji vám štěstí zde i v onom životě. Přeji vám, abyste vlastnili plnost života v tomto i onom životě. Toto je možné pouze se mnou, v mé Lásce. Přijďte! Přijďte! Přijďte k mé Lásce! Vejděte do hlubin mého Srdce!


Tuto modlitbu se nikdy nemůžete modlit dostatečně často. Láska nemůže být nikdy dostatečně milována, nikdy nemůže být dáváno dost lásky, přespříliš lásky. Nikdy se nemůžete dostatečně modlit, nikdy se nemůžete modlit nadmíru.


Každý úder vašeho srdce ať svědčí o této Lásce, modlete se tuto modlitbu. Nechte každého modlit se tuto modlitbu, mluvte o této Lásce, čiňte tuto Lásku. Nechte všechno proniknout touto modlitbou, touto Láskou. Nechť se každý stane nositelem této Lásky.


Ó, má Láska je všechno. Má Láska je všechno ve všem. Má Láska vše objímá. Mé Srdce Lásky vše objímá. Nechte všechny přijít k mé Lásce.


Modlitba Lásky je modlitbou nové doby. Modlitba Srdce Lásky je modlitbou nových časů!


Láska je Modlitba! Láska je Život! Modlitba je Život! Život je Modlitba! Život je Láska! Žijte Lásku, to je všechno.


Děkuji, že mi nasloucháte, že mě milujete. Děkuji, že ke Mně přicházíte. Děkuji, že mě milujete. Jsem Láska. Chci vás proměnit v planoucí oheň mé Lásky. Má Láska! Má Láska! Má Láska bude panovat. Má Láska vládne. Má Láska kraluje v Nebi. Má Láska bude vládnout na zemi. Ó, má Láska kraluje. Ó, má Láska bude vládnout. Ó, má Láska vládne.


S církev. schválením pův. anglické verze: Rev.Dr.Ayo-Maria Atoyebi — katolický biskup, diecéze Ilorin/Nigérie, Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 2002